ขั้นตอนการขอรับบริการ

   

ดูประกาศค่าธรรมเนียม อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบขอรับบริการ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และค่าบริการตรวจวิเคราะห์ การให้บริการตรวจวิเคราะห์และค่าบริการ