ดูประกาศค่าธรรมเนียม อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบขอรับบริการ ประกาศค่าธรรมเนียม การให้บริการตรวจวิเคราะห์และค่าบริการ

งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

ลำดับ รายการ ห้องปฏิบัติการ ปริมาณตัวอย่าง อัตราค่าบริการ
(บาท/ตัวอย่าง)
ระยะเวลาที่ใช้
ในการวิเคราะห์**
ลักษณะทางกายภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
1 วัดค่าสีด้วยเครื่อง Spectrophotometer
ด้วยระบบ L* a* b* (Minolta)
K008 ผงพืช 10 กรัมของเหลว 50 กรัม 500 7 วัน
2 วัดค่าความข้นหนืด (Viscosity)
-เครื่อง Brookfield DV-II +
-เครื่อง Brookfield RVDV2T Cone and plate
K008 600 กรัม
5-10 กรัม
500 7 วัน
3 วัดค่าจุดหยดในผลิตภัณฑ์ลิป (Dropping point) K008 100 กรัม 500 7 วัน
4 ค่าจุดโค้งงอในผลิตภัณฑ์ลิป K008 100 กรัม
(12ชิ้น)
500 15 วัน
5 ทดสอบความคงตัวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Stability testing) ด้วยวิธี Heating and thawing cycle (6 cycle) K008 1-2 กิโลกรัม 10,000 30 วัน
6 ทดสอบความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ (Compatibility test) 5 สภาวะ K008 50-100 ชิ้น
ขึ้นไป
50,000 90-120 วัน
7 ค่าบริการแกะสูตร วิเคราะห์สูตร และพัฒนาสูตรใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่อ 1 สูตร (รวมพัฒนาปรับสูตรให้จำนวน 3 ครั้ง) K008 5,000 90 วัน
8 ค่าพัฒนาสูตรที่ผ่านการพัฒนาในข้อ 7 มาแล้ว K008 1,000/ครั้ง 30 วัน
9 วัดค่ากรด-ด่าง เครื่อง pH Meter
สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
K008 100 7 วัน
10 การถ่ายภาพลักษณะอนุภาคครีมด้วยกล้องจุลทรรศน์ (ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการ) K008 1,500 15 วัน
11 การพัฒนาตํารับนาโนเวชสำอางจากสารสกัดจากสมุนไพร K008 3-6 เดือน
12 การพัฒนาตํารับด้วยเทคโนโลยีนาโนอิมัลชัน K008 3-6 เดือน
13 การพัฒนาวัสดุระดับนาโน เช่น liposome, Niosome เป็นต้น K008 3-6 เดือน
14 การทดสอบความชุ่มชื้นผิว K008 1-2 เดือน
15 การทดสอบสีผิว K008 1-3 เดือน
16 การทดสอบควบคุมความมัน K008 1-2 เดือน
17 การทดสอบทางคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในอาสาสมัคร K008 1-3 เดือน

หมายเหตุ * รายการที่ 5-8 ผู้ขอรับบริการต้องรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการฯ ก่อน

** รายการที่ 7 กรณีลูกค้าต้องการพัฒนาสูตรใหม่หรือมีสูตรของตนเองลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดหรือส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) และรับคำปรึกษากับทีมนักวิจัยก่อนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน สำหรับกรณีลูกค้ามีสารสำคัญมาเอง ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดหรือส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) และรับคำปรึกษากับทีมนักวิจัยก่อนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

*** ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์นับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ

**** รายการที่ 11-17 ผู้ขอรับบริการต้องประสานเพื่อรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ