ดูประกาศค่าธรรมเนียม อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบขอรับบริการ ประกาศค่าธรรมเนียม การให้บริการตรวจวิเคราะห์และค่าบริการ

งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เส้นใยและผ้า

ลำดับ รายการ ห้องปฏิบัติการ ปริมาณตัวอย่าง อัตราค่าบริการ
(บาท/ตัวอย่าง)
ระยะเวลาที่ใช้
ในการวิเคราะห์
1 ความแข็งแรงของเส้นด้าย (Tensile strength and elongation) A007-2 เส้นด้ายควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร 1,200 14 วัน
2 ความแข็งแรงของผ้า (Tensile strength elongation) A007-2 ผ้าตามหน้ากว้างของผ้าและควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร 1,200 7 วัน
3 ความต้านแรงฉีกขาดของผ้า (Tearing strength) A007-2 อย่างน้อย 10 ซ้ำ 850 7 วัน
4 ขนาดของเส้นด้าย (Yarn numbers) A007-2 ความยาวอย่างน้อย 30 เมตร 250 2 วัน
5 การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง (Color fatness to wash)

A007-2 ผ้าตามหน้ากว้างและควรมีความยาว อย่างน้อย 50 เซนติเมตร/เส้นด้ายควรมีความยาวอย่างน้อย 10 เมตร 850 7 วัน
6 น้ำหนักของผ้า (Fabric weight (g/m2)) A007-2 ผ้าตามหน้ากว้างของผ้าและควรมีความยาวอย่างน้อย 1 เมตร 300 1 วัน
7 ขนาดของเส้นด้าย (Yarn numbers) A007-2 ความยาวอย่างน้อย 30 เมตร 250 2 วัน
8 จำนวนเส้นด้ายต่อหน่วยความยาวของผ้า (Threads per unit length) A007-2 ผ้าควรมีความยาวอย่างน้อย 50 เซนติเมตร 280 2 วัน

หมายเหตุ  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์นับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ