ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Category

ข่าวสารล่าสุด

KAPI จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 2
20 มิถุนายน 2022By
KAPI จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 1
2 มิถุนายน 2022By
พิธีลงนาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
11 เมษายน 2022By
MOU โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร
23 มีนาคม 2022By
ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
25 กุมภาพันธ์ 2022By
X